Subscribe to RSS - etnologija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: etnologija

Kočevski Nemci so bili zadnji nemški agrarni
081-104
Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporočila
Homeopatija, katere začetnik je nemški zdravnik
279-295
Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste

Eid-Al-Adha ali nam bolj znano poimenovanje kurban bajram je muslimanski praznik, ki se praznuje

179-190
V članku so orisane sramotilne kazni in naprave

V pričujočem spisu teče beseda o likovni umetnosti kot vznemirljivem viru za razkrivanje razmerij

103-138

Avtorica se v članku ukvarja z berači na Slovenskem v drugi polovici 19. in v začetku 20.

045-064

Nedavno je splošno in strokovno javnost presenetilo odkritje Pavla Medveščka, da je pred nekaj de

111-123

Etnologija telesa je področje raziskovanja, ki ga zanimajo veščine preoblikovanja, pohabljanja in

017-028

Različice lajn, ki so v Evropi in na Slovenskem potonile v pozabo v začetku 20.

Avtorica na primeru raziskave v vasi v Slovenski Istri osvetljuje delo žensk izven doma in vlogo,

Na osnovi objave tržaškega statuta prikazuje prispevek položaj Tržačank v srednjem veku: od otroš

087-102

V prispevku je predstavljen preprost, iz debla stesan čoln, imenovan čupa, ki so ga slovenski rib

Sestavek skuša s primerjavo s pisnimi zgodovinskimi viri ugotoviti dokumentarno vrednost fotograf

V januarju 1996 je Slovenski etnografski muzej za svoje zbirke pridobil bogato gradivo iz svečars

383-395

Prispevek zajema podatke o raziskovalnem projektu Raziskovanje slovenskih narečij na Koroškem na

Etnološka dediščina in filatelija je polje znotraj katerega si avtor članka definira okvir&n

351-365

Prispevek je pregled informacij o Tibetu na Slovenskem v zadnjih sto letih; od prvih informa

Prispevek govori o Hahnemannovi homeopatiji v Sloveniji od začetka 19. stoletja do danes.

329-335

Avtorica za zgodovinskim pregledom o viničarstvu v Sloveniji opisuje življenjske pogoje viničarje

295-328

Avtorica na podlagi obdelanih in objavljenih zapisnikov duš z avstrijske in slovenske Koroške, ki

289-312

V besedilu je nanizanih nekaj sledi o bivanju posameznih Škotov na Slovenskem, spoznanj o morebit

313-327

V članku je predstavljen Glavni trg v Celju kot osrednji prostor, kjer je delovala mestna tržnica

329-343

Članek govori o otipljivi in neotipljivi kulturni dediščini kot o kategorijah, ki sta osrednji pr

V članku je predstavljena uporaba cvetnonedeljske butare na slovenskem podeželju.

079-097

V pričujočem besedilu je objavljeno predavanje, ki je bilo prebrano na posvetovanju slovensk

423-440

Avtorica v članku razmišlja o možnosti vzpostavljanja etnološke profesionalne etike, predvsem pa

183-215

Našteti predmeti iz kamna, kosti, gline in kovine so inštrumenti, ki se jim bosta morali v bodoče

V prispevku je predstavljena podobarska delavnica Andreja in Ivana Cerarja v Mozirju - ena največ

Vinogradniška zavetišča sodijo v tisto zvrst dediščine, ki jo imenujemo občasno naseljene stavbe

Avtor v svojem prispevku osvetljuje tip odprtega ognjišča iz konca prve polovice 20.

105-116

Članek v strnjeni vsebini obravnava pojav vključevanja etnologije v spomeniško-varstveno dejavnos

077-104

Orisani so ustroji kmečkih hiš in domov v medsebojnem odnosu s kompleksnimi družbeno/kulturnimi d

Kroparski žebljarji so lovili ptiče, da so jih imeli v stanovanjih.

361-369

Članek predstavlja nekaj dokumentov, ki so jih sestavili koprski notarji v 18. stoletju.

347-359

V članku avtor povezuje najpreprostejše kamnite konstrukcije v sistem, ki se razteza od Malte do

217-234

V prispevku je na osnovi podatkov iz franciscejskega katastra (1.1824), nemškoslovenskih vprašaln

V prispevku o judovski skupnosti v Ljubljani skuša avtorica na osnovi virov in literature predsta

119-128

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

V prispevku Vinska trgovina v Ljubljani se avtorica opredili na obdobje med obema vojnama od leta

079-098

V članku Ljubljanski letni sejmi avtorica govori o že pozabljenih letnih sejmih; o njihovem nasta

063-077

Jedro razprave je posvečeno definicijam meščanstva, razlikam med mestom in vasjo, meščanom in pod

035-062

S primerjalnim pregledom najpomembnejših rezultatov v razvoju moderne evropske urbane etnologije

019-034

Osnovna elementa medčloveških in medskupinskih odnosov v vasi Ambonwarina Papui Novi Gvineji sta

139-178

Prispevek razlaga koncept zdravje-bolezen pri Indijancih Zoque iz severnega Chiapasa v Mehiki in

101-126

Prispevek obravnava orientacije proti Venerinim ekstremom, ki so jih do sedaj odkrili v predšpans

087-100

Članek predstavlja idejo »pekla«, kot se je na osnovi budističnega nauka postopno izoblikovala na

077-086

Avtor prispevka postavlja hipotezo, da je krščanski koncept zemeljskega raja, ležečega na visoki

067-076