Subscribe to RSS - Etnolog 31 (2021)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 31 (2021)

Članek opiše, kako se je med pandemijo covida-19 spremenila etnografija in kako so v kriznem času

The article describes how during the covid-19 pandemic ethnography changed, and how during the cr

Članek posega na področje metod etnološkega raziskovalnega dela oziroma različnih načinov komunic

053-066

Avtorici uvodoma orišeta historiat raziskovalne hoje in pisanja, v nadaljevanju pa na podlagi las

V članku je orisano delovanje muzejev po svetu in v Evropi v času pandemije covida-19.

089-110

V članku so predstavljeni načini, kako se je antropologija lotevala tematike vonja, temeljni doku

111-132

Sodobne etnografske razstave uporabljajo večmedijsko ali večmodalno komunikacijo – obiskovalce na

V prispevku so predstavljeni rezultati antropološke sondažne kvantitativne raziskave z metodo vpr

179-194