Subscribe to RSS - Ljubljana

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Ljubljana

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

Jedro razprave je posvečeno definicijam meščanstva, razlikam med mestom in vasjo, meščanom in pod

035-062

V članku Ljubljanski letni sejmi avtorica govori o že pozabljenih letnih sejmih; o njihovem nasta

063-077

V prispevku Vinska trgovina v Ljubljani se avtorica opredili na obdobje med obema vojnama od leta

079-098

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

V prispevku o judovski skupnosti v Ljubljani skuša avtorica na osnovi virov in literature predsta

119-128

Preučevanje mestnih društev in združenj je gotovo ena pogostejših raziskovalnih tem v okviru etno

129-138

V prispevku je predstavljena ena največjih zbirk starih razglednic Ljubljane, katere lastnik je Z

163-168

Avtorica sooči teoretično opredelitev bivalne kulture, ki jo je priredila specifičnemu okolju štu

V pričujočem prispevku avtor obravnava vlogo in pomen muzejskih zbirk, nastalih v Ljubljani v zgo

V prispevku je Slovenski etnografski muzej umeščen med dve stvarnosti, med zgodovinsko življenje

Prispevek skuša na podlagi arhivskega gradiva, ki ga hranita Arhiv Republike Slovenije in Zgodovi

Članek sledi s pomočjo tiskanih virov, feministične antropološke literature, empiričnih raziskav

069-090