Status message

'/home/gregori/html/files/etnolog/pdf/Slovenski_etnograf_42_43_strukelj_etnoloska.pdf[0]' -quality '75' -resize '1024x1024' '/home/gregori/html/files/pdfpreview/01bbf66fcdc7ffa9ae6b5481454c11c1.jpg'
Subscribe to RSS - etnografija

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: etnografija

V prispevku se avtor osredotoča na proučevanje osnovnih kategorij, ki razkrivajo vidike kulturneg

S primerjalnim pregledom najpomembnejših rezultatov v razvoju moderne evropske urbane etnologije

019-034

Osnovna elementa medčloveških in medskupinskih odnosov v vasi Ambonwarina Papui Novi Gvineji sta

139-178

Prispevek razlaga koncept zdravje-bolezen pri Indijancih Zoque iz severnega Chiapasa v Mehiki in

101-126

Prispevek obravnava orientacije proti Venerinim ekstremom, ki so jih do sedaj odkrili v predšpans

087-100

Članek predstavlja idejo »pekla«, kot se je na osnovi budističnega nauka postopno izoblikovala na

077-086

Avtor prispevka postavlja hipotezo, da je krščanski koncept zemeljskega raja, ležečega na visoki

067-076

Avtorja ugotavljata, da je poleg prevladujoče etnološke tradicije na Slovenskem obstajal tud

259-274

V razpravi Med smrtjo na krožniku in ječarsko ljubeznijo ali o ptičjem lovu v Brdih, ki

029-078

V članku Izdelovanje prunel v Brdih avtorica orisuje nekdaj značilno, danes že izginulo dejavnost

019-027

Avtorica, dolgoletni vodja Muzeja neevropskih kultur v Goričanah je v članku osvetlila zbiranje n

164-174

Avtorica orisuje podobo lončarstva madžarske etnične skupnosti iz pokrajine Hetes v lendavski obč

Avtor razčlenjuje Slomškovo razmerje do tistih dveh prvin oblačilne kulture, ki sta bili deležni

122-128

V članku Ljubljanski letni sejmi avtorica govori o že pozabljenih letnih sejmih; o njihovem nasta

063-077

V članku Hiša št.3 skuša avtorica na osnovi uradnih statističnih popisov prebivalstva, ki jih hra

099-117

Avtor poskuša z analizo najpomembnejših tekstov muzejskih sodelavcev kranjskega deželnega muzeja

059-095

V pričujočem besedilu je objavljeno predavanje, ki je bilo prebrano na posvetovanju slovensk

423-440

V članku se ob vprašanju recepcije hrvaške etnografije vojne preverjajo nekatera mesta v mednarod

183-195

V besedilu z naslovom Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej je z nekaterimi bistveni

017-058

V stavbi Zgornja Rodovna št. 25 je bil v letu 1993 izvršen popis in izbor predmetov.

315-362

Niko Kuret je leta 1957 ustanovil Odbor za etnografski film pri takratnem Slovenskem etnografskem

071-102

Pričujoči članek je plod raziskave med uporabnicami Centra za socialno delo Bežigrad v Ljubljani.

Avtor razpravlja o slikarju Janezu Ljubljanskem, sinu beljaškega slikarja Friderika.

169-186

V prispevku je predstavljena ena največjih zbirk starih razglednic Ljubljane, katere lastnik je Z

163-168

Romarska cerkev na Šmarni gori sodi med najstarejše in med pomembnejše božje poti na Slovens

139-162

Preučevanje mestnih društev in združenj je gotovo ena pogostejših raziskovalnih tem v okviru etno

129-138

V prispevku o judovski skupnosti v Ljubljani skuša avtorica na osnovi virov in literature predsta

119-128