Subscribe to RSS - Gorazd Makarovič

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Gorazd Makarovič

Grad Vodriž - spomenik zgodnjegotske viteške stanovanjske kulture.

V članku so orisane sramotilne kazni in naprave
Razprava obravnava pojem, funkcionalnosti, vrste
Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporočila

Na temelju materialnih ostalin in pisnih virov je opravljena rekonstrukcija stanovanjskega s

Na podlagi razvojnih demografskih vzorcev z ozemelj s podobnimi družbenozgodovinskimi razmerami j

Definirani so pojem “delo” in pojmi, imenovani z naslovno sintagmo; obravnavano je vprašanje nast

V sestavku so alpskoslovanska osebna imena rabljena kot vir o vrednotenju in družbenem odnosu do

Umestitev razvoja kozolcev v okvir dejanskih zgodovinskih okoliščin pokaže, da so kozolci nastali

V slovenskem protestantskem katekizmu, ki ga je napisal Primož Trubar leta 1575 je med drugi

Razprava obravnava vprašanja: kaj so maji, mlaji in jurjevanja; kdaj so se pojavili; v katere pre

Orisani so ustroji kmečkih hiš in domov v medsebojnem odnosu s kompleksnimi družbeno/kulturnimi d