Subscribe to RSS - Tiskovni urad

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Tiskovni urad

Zbirko »Tiskovni urad« tvori 356 fotografij, kupljenih v letih 1946 – 1948 od foto oddelka Tiskovnega urada predsedstva Narodne vlade Slovenije. Veliko večino predstavljajo fotografije, ki so nastale na Tržaškem in Goriškem jeseni 1945, ko meje še niso bile jasno določene in se je o meji med Italijo in Jugoslavijo odločalo na mirovnih pogajanjih v Parizu leta 1946. Študijski odsek pri Pokrajinskem O.N.O.O.(okrajni narodnoosvobodilni odbor) za Slovensko Primorje in Trst iz Trsta je v sodelovanju z Oddelkom za mejna vprašanja v Ljubljani in Ministrstvom za zunanje zadeve v Beogradu pripravljal najrazličnejša dokazila zgodovinskega, etnografskega in kulturnega značaja, s katerimi so želeli dokazati, da v teh krajih živi v večini slovensko prebivalstvo, ki mora priti v okvir jugoslovanske države.

Ustanovljena je bila posebna skupina, ki so jo sestavljali zgodovinar Ludvik Zorzut, referent za arhive in kulturno dediščino pri Študijskem odseku pri O.N.O.O. v Gorici, akademski slikar Lojze Spacal in fotograf Tiskovnega urada Marjan Pfeifer, ki je po vaseh izbirala in fotografirala zanimive motive in jih posredovala za pripravo kulturnega memoranduma zavezniški komisiji in pripravo etnografsko-zgodovinske razstave v Trstu. Etnolog Milko Matičetov je na sestanku glede priprave razstave poudaril, da bi bilo potrebno zbrati »serijo dobrih fotografskih posnetkov starih domačih napisov na hišah, »kolonah«, vodnjakih, mostovih, znamenjih, nagrobnih spomenikih, cerkvah, itd/…/ S temi epigrafskimi spomeniki, ki so neizpodbitne dokumentarične vrednosti bi lahko uspešno podkrepili naše politične argumentacije.« Po Zorzutu je bil glavni namen fotografiranja »dokumentirati naravne in krajevne lepote na Tržaškem in Goriškem v mejah cone A.«

Dokumentacijo o obravnavanem projektu hrani Arhiv Slovenije v Oddelku II, fond AS 1818 Pokrajinskega NOO za Slovensko primorje in Trst. Celoten fotografski arhiv foto oddelka Tiskovnega urada hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani. Med tem gradivom so tudi negativi, kontaktne kopije in podatki o izbranih fotografijah, ki jih je za razširitev svoje zbirke kupil Etnografski muzej.

Fotografije iz leta 1945 (prvi nakup l. 1946) so nastajale na širšem območju Trsta z okolico, Krasu, v Goriških Brdih in dolini Soče, fotografije kasnejših dveh nakupov (l. 1947 in 1948) pa so poleg že omenjenih krajev nastale še v Ljubljani in njeni okolici, Ziljski dolini, Bohinju, Kranju ter na Bledu.

Tematsko jih lahko razdelimo v 4 večje sklope – stavbarstvo, pokrajina, delo in noša. Velik del fotografij prikazuje stavbno dediščino slovenskih vasi v okolici Trsta in Gorice. Glavni motivi so kamniti portali – »kalone«, kamnite ali lesene stopnice, leseni ganki, kamniti kraški dimniki, značilne kraške kuhinje – »spahnjence«, oboki, vodnjaki, ulice, kraška dvorišča – »borjači«, vaška napajališča – kali,… skratka arhitekturni elementi, ki naj bi bili »tipično« slovenski. Čestokrat je fotografiji dodan še kakšen »romantični element« npr. volovska vprega, voz, otrok pri igri, ženska, ki nosi vodo na glavi,… kar daje včasih vtis »zrežiranosti« posnetka, vse skupaj pa ustvarja ruralni videz teh krajev in tvori nekakšen nasprotni pol mestom, ki so bila tedaj v večini že naseljena z italijanskim prebivalstvom. Na fotografijah so vidne tudi porušene hiše, ki jih je uničil okupator. Po vaseh je fotograf fotografiral še znamenja, pokopališča in cerkve, od katerih je cerkev v Boljuncu pri Trstu ravno tako poškodoval okupator.

Kot del stavbarstva so zanimivi tudi posnetki hiš s parolami, peterokrakimi zvezdami ali jugoslovanskimi zastavami na svojih pročeljih, ki nosijo politično sporočilo zavezniški komisiji in neposredno nagovarjajo gledalca. Na stenah so zapisane zahteve slovenskega prebivalstva za priključitev ozemlja Jugoslaviji, kot npr.: »HOČEMO IN ZAHTEVAMO JUGOSLAVIJO«, »TUKAJ JE JUGOSLAVIJA – HOČEMO TITA«, »TITO – STALIN – CHURCHIL«, »ŽIVELA JUGOSLOVANSKA ARMADA«, »NE POZABIMO HRABRIH BORCEV ZA PRAVICO…«

V zbirki je veliko posnetkov, povezanih z ribolovom. Večinoma gre za posnetke lesenih bark in čolnov ter manjših ribiških pristanišč – portičev v Barkovljah, Devinu in Kontovelu. Prikazano je tudi delo ribičev – čiščenje ribiške mreže. Poleg ribištva je prikazanih kar nekaj hišnih, poljedelskih in drugih etnološko zanimivih opravil, vsa pa so vezana na ruralno slovensko prebivalstvo. Znano je, da so slovenske žene v Trstu na trgu Ponterosso prodajale jajca (jajčarce), mleko (mlekarce), kruh (krušarce) in rože (rožnarce) ter na domovih prale perilo meščanskim družinam. O teh stvareh so že pisali razni avtorji. Fotografije prikazujejo perico, gospodinjo s pinjo za pridelavo masla, tkanje s statvami, kamnoseštvo, oranje z volom, sušenje sena v kopah, podkovanje vola, teritev, ličkanje in ruženje koruze, prejo na kolovrat,… Posnetka žene, ki ruži koruzo in žene, ki prede na kolovrat sta zagotovo služila za predlogo oljnim slikam Kmetica in Predica slikarja Lojzeta Spacala, odprto pa ostaja vprašanje njunega avtorstva. Še vedno ne moremo z gotovostjo odgovoriti, ali je avtor fotografij Pfeifer ali Spacal. V popisnih listih Tiskovnega urada je kot avtor naveden Pfeifer, medtem ko Lara Štrumej v katalogu k razstavi poda možnost, da bi avtor vsaj nekaterih fotografij utegnil biti Spacal.

24.09.1945
SEM:;F-0004087
Podkovanje vola. Kovačija v Vipolžah, kjer podkujejo vprežno živino še po starem načinu. Zbirka:...
24.09.1945
SEM:;F-0003692
Dekle iz Brd "briška pupca"- naša zdrava mladina (Lepa Vida). Zbirka: Foto oddelek...
24.09.1945
SEM:;F-0004408
Pod vaško lipo v Kozani se zbira mladina. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
24.09.1945
SEM:;F-0004175
Kovačija v Vipolžah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
24.09.1945
SEM:;F-0003716
Briško ognjišče v Kozani: okrogla napa, železni panj, vzglavnik za poleno, itd. V ozadju domača hči...
24.09.1945
SEM:;F-0001676
Značilni briški kamin na Laznem pri Kozani z "zbatafurjem" (izpah). Zbirka: Foto oddelek...
24.09.1945
SEM:;F-0004535
Oča z oprtnikom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Način...
24.09.1945
SEM:;F-0004007
Tipično zlaganje sena v Laznem pri Kozani. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
23.10.1945
SEM:;F-0002297
Vodnjak. Primorske žene, posebno Štanjelčanke, imajo veliko ljubezen do svojih otrok. Zbirka: Foto...
23.10.1945
SEM:;F-0005224
Cerkev v Štanjelu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
23.10.1945
SEM:;F-0002340
Vzhodna vrata. Vhodna vrata na cerkveno dvorišče v Štanjelu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada...
23.10.1945
SEM:;F-0001778
Vodnjak. Samo mladina daje izraz življenju, ki se vrača nazaj v to staro mesto. Zbirka: Foto...
22.09.1945
SEM:;F-0002083
Pogled iz Kobarida proti sv. Lovrencu Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
22.09.1945
SEM:;F-0003690
Trentar, kmet Anton Tožbar - "Špik", vodnik in lovec. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega...
22.09.1945
SEM:;F-0003691
Trentarski pastir pri staji. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
22.09.1945
SEM:;F-0002026
Vas Trnovo pri Kobaridu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
22.09.1945
SEM:;F-0002027
Vas Trenta v dolini Trente. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
22.09.1945
SEM:;F-0001748
Podhod v neposredni bližini severovzhodnega trga in stolpa pri hišni številki 54 (hiša s portalom)...
22.09.1945
SEM:;F-0004569
Tožbarjeva žena pri kolovratu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
22.09.1945
SEM:;F-0002076
Sv. Lovrenc, kjer je pokopan pesnik Simon Gregorčič Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
22.09.1945
SEM:;F-0005308
Znamenje v Trenti. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
21.09.1945
SEM:;F-0001794
Stare hiše z ostanki zidovja srednjeveškega gradu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
21.09.1945
SEM:;F-0003693
Dekleta in žene v Taboru pri Dornberku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
21.09.1945
SEM:;F-0003694
Starejša ženska iz Tabora pri Dornberku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
21.09.1945
SEM:;F-0003695
Zdrava mladina in krepka starost taborcev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
21.09.1945
SEM:;F-0005222
Samostanska cerkev v Sv. Križu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
21.09.1945
SEM:;F-0001746
Stolp starega fevdalnega gradu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
21.09.1945
SEM:;F-0001747
Stari oboki in kmečke hiše v Sv. Križu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
21.09.1945
SEM:;F-0005226
Ulica in zvonik v Braniku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
21.09.1945
SEM:;F-0003987
Novi pridelek. Domačini iz Rihenberga ob svojem novem pridelku koruze. Zbirka: Foto oddelek...
21.09.1945
SEM:;F-0001791
Tabor pri Dornberku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
21.09.1945
SEM:;F-0001792
Lesene stopnice pred revno taborsko hišo. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
21.09.1945
SEM:;F-0003665
Zdrava mladina in krepka starost taborcev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
21.09.1945
SEM:;F-0001793
Revne taborske hišice. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
20.10.1945
SEM:;F-0002277
Vhod v cerkev Device Marije na Polju v Tomaju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
20.10.1945
SEM:;F-0002050
Pogled na vas Ustje pri Ajdovščini. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
20.10.1945
SEM:;F-0002054
Libušnje s Krnom, kjer je bil krščen Simon Gregorčič. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
20.10.1945
SEM:;F-0003515
Trentarske "kašpe" = coklje. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
19.09.1945
SEM:;F-0004957
Pristanišče, čolni. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
19.09.1945
SEM:;F-0004958
Čolni na kopnem. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Pridobljeno...
19.09.1945
SEM:;F-0004133
Kontoveljski ribiči čistijo mreže. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
19.09.1945
SEM:;F-0004134
Ribiči čistijo mreže. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
19.09.1945
SEM:;F-0004949
Čoln, portič. Ribiško pristanišče v Barkovljah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
19.09.1945
SEM:;F-0004950
Čoln, portič. Ribiško pristanišče v Barkovljah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
19.09.1945
SEM:;F-0004951
Portič. Ribiško pristanišče v Barkovljah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
19.09.1945
SEM:;F-0004954
Čolni, portič. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Pridobljeno...
19.09.1945
SEM:;F-0004955
Pristanišče, čolni. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
19.09.1945
SEM:;F-0004956
Pristanišče, čolni. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
18.09.1945
SEM:;F-0004912
Volovska vprega na Krasu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
SEM:;F-0001668
Kraški "kal". V ozadju cev, ki vodi deževnico s hišnih streh v vodnjak. Zbirka: Foto...
SEM:;F-0001669
Hiša v Gabrovici z "gankom". Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0001670
Volovska vprega v središču vasi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0002296
Značilno kraško dvorišče z vodnjakom in portalom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
SEM:;F-0001671
Tipična kraška hiša z dimnikom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0001672
Kraško dvorišče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
18.09.1945
SEM:;F-0001691
Ulica v Kontovelu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
18.09.1945
SEM:;F-0002298
Vodnjak, Kamen pri Sežani. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
SEM:;F-0001673
Ulica v Gabrovici, ženska prenaša breme na glavi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
18.09.1945
SEM:;F-0002308
Vodnjak. Očka pri "štirni". Nakup: Tiskovni urad Predsedstva narodne vlade Slovenije 28.6...
SEM:;F-0001674
Zid porasel z bršljanom, ženska prenaša breme na glavi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
SEM:;F-0002324
Kolona. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001675
Vaško napajališče. V ozadju hiša in vodnjak. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
16.09.1945
SEM:;F-0004913
Motiv s ceste v Višenjevik. Volovska vprega. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
16.09.1945
SEM:;F-0002022
Hiše v Drnovku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Način dobave...
16.09.1945
SEM:;F-0005171
Grad Dobrovo. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
16.09.1945
SEM:;F-0004172
Rezijani popravljajo lonce v Medani. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
16.09.1945
SEM:;F-0003961
Orači na delu na Prevalah v Brdih. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
16.09.1945
SEM:;F-0003988
Sirk (koruza) visi v kitah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
16.09.1945
SEM:;F-0003989
'' Nona mrva sirk'' (struži koruzo). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
16.09.1945
SEM:;F-0001677
Grajske kolonske hiše v Dobrovem. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
16.09.1945
SEM:;F-0003990
''Nona murve sirk'' (struži koruzo). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
16.09.1945
SEM:;F-0001678
Hiše v Dobrovem. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
12.09.1945
SEM:;F-0004670
Otroci na grobovih. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
12.09.1945
SEM:;F-0002280
Obokane hiše. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
12.09.1945
SEM:;F-0001687
Stara hiša, stopnišča, zidovi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
12.09.1945
SEM:;F-0002025
Pogled na Rojan. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
12.09.1945
SEM:;F-0001688
Hiše sredi vasi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
12.09.1945
SEM:;F-0001689
Kontovelska ulica - "gasa". Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
12.09.1945
SEM:;F-0001690
Pogled na Kontovel. Naselje - Hiše. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
12.09.1945
SEM:;F-0002029
Gradno pri Višnjeviku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
12.09.1945
SEM:;F-0001692
Vse hiše v Kontovelu so obokane. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
12.09.1945
SEM:;F-0001822
Dvorišče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
12.09.1945
SEM:;F-0005253
Vaško pokopališče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
12.09.1945
SEM:;F-0002019
Pogled na Kontovel. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
09.06.1945
SEM:;F-0004383
Kongres SPZZ. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
09.05.1945
SEM:;F-0004428
Sprejem komande mesta na Bledu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
09.05.1945
SEM:;F-0004429
Sprejem komande mesta na Bledu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
09.05.1945
SEM:;F-0004370
Proslava osvobojenja v Ljubljani. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
07.10.1945
SEM:;F-0004461
Iz povorke v Mariboru 7. okt. 1945. Skupina, ki je popoldne nastopila z narodnimi plesi iz okolice...
01.10.1947
SEM:;F-0001756
Pogled na Šmartno. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001657
Hiše in konjska vprega v 'gornjem koncu'. Voznik: Stano Preščen. Zbirka: Foto oddelek...
01.10.1945
SEM:;F-0002250
Uljnjak (čebelnjak) na ''borjaču'' (dvorišču). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega...
SEM:;F-0001658
Hiša, v ozadju cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
01.10.1945
SEM:;F-0001702
Gank na hišnem pročelju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001659
Ženska prenaša breme na glavi, v ozadju cerkveni zvonik. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
01.10.1945
SEM:;F-0004924
S takimi vozički so padričanke vozile mleko v Trst, preden so se pojavila kolesa. Zbirka: Foto...
SEM:;F-0001660
Razgovor na cesti. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
01.10.1945
SEM:;F-0004143
Čolni, pripravljeni za lov na sardele. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
01.10.1945
SEM:;F-0001799
Ulica v Zgoniku - 'Gasa'. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
01.10.1945
SEM:;F-0002295
Vodnjak z reliefnimi okraski. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
01.10.1945
SEM:;F-0003696
Moška s košaro. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Pridobljeno...
01.10.1945
SEM:;F-0001742
Vas Rihenberk - Branik Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
01.10.1945
SEM:;F-0004952
Devinski "portič". Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
01.10.1945
SEM:;F-0003697
Možje v pogovoru. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
SEM:;F-0005223
Cerkev v Boljuncu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
SEM:;F-0001650
Hiše v 'Gornjem koncu' ob reki Rosandri. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
01.10.1945
SEM:;F-0001693
Hiša, v kalni vodi se zrcali bela cesta. S takimi vozički vozijo prebivalci Padrič svoje pridelke v...
01.10.1945
SEM:;F-0001696
Hiše, v ozadju cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
01.10.1945
SEM:;F-0001818
Ulica v Braniku. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
01.10.1945
SEM:;F-0004953
Ribiško pristanišče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
SEM:;F-0005228
Cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Pridobljeno dne 28.6...
01.10.1945
SEM:;F-0001821
Vodnjak, v ozadju hiše. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001654
Boljunec pri Trstu - 'Gorenji konc'. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
01.10.1945
SEM:;F-0005252
Pogled na Tržaški zaliv z nove ceste pod Bazovico; v ospredju katinarsko pokopališče. Zbirka: Foto...
01.10.1945
SEM:;F-0001698
Hiša, dvorišče. "Ganki" na hišnih pročeljih v Lipi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada...
SEM:;F-0001655
Središče vasi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
01.10.1945
SEM:;F-0001699
Hiše. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001656
Stržajeva hiša v 'gorenjem koncu'. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
01.10.1945
SEM:;F-0001700
Hiša, dvorišče. Gank na hišnem pročelju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0001680
Pred kletjo. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001701
Kal ob cesti. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004406
Primorske narodne noše v ''Paradi dela''. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada...
SEM:;F-0002021
Pogled na hiše in cerkev v vasi Škrbina. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0001682
Delno porušene hiše v Kobdilju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0004407
Sprevod. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001795
Trebče - vas zidarjev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004959
Pristanišče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Pridobljeno dne...
SEM:;F-0001683
Značilen kraški dimnik s ''spahnjenco''. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada...
SEM:;F-0001726
Hiše in dekle z voloma. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001796
Vodnjak. Lepi vodnjaki iz enega kosa kamna. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0002023
Pogled na Tržaški zaliv. V ospredju Lonjer Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0005154
Cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001686
Tako stare kakor nove zgradbe Kobdilja je uničil ogenj. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
SEM:;F-0001727
Hiše in dekle z voloma, v ozadju cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0001797
Kraška hiša s ''kuro'' v okolici Trsta. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada...
SEM:;F-0002024
Kraj Boršt v Bregu pri Trstu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0002290
Vipolški grad: Grajska kolonska hiša z dvoriščem in vodnjakom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega...
SEM:;F-0004164
Kamnolom ("java") pri Malem Repnu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0001739
Porušena hiša. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0005184
Srednjeveška cerkvica Marije Device. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0002291
Vipolški grad: Grajska kolonska hiša z dvoriščem in vodnjakom. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega...
SEM:;F-0001740
Del lope pred cerkvijo. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004432
Ziljska noša. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001800
Stara Tomajska hiša (Kras). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001643
Hiša v Trenti. V ozadju Prisojnik. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0005221
Repentaborska cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije...
SEM:;F-0004433
Kmečki praznik v Bohinju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001801
Zadnja vrata, pomožni vhod. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001645
Kraški dimnik. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004177
Kamnolom ('jama') pri Malem Repenu Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu...
SEM:;F-0004435
Ziljska noša. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001802
Stara Tomajska hiša (Kras). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001646
Pogled na slovenske hišice in bregove. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0004436
Različne rekonstruirane noše alpskega območja za povojno festivalno preureditev. ne pride v poštev...
SEM:;F-0001803
Vhod v farno cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001647
Vrtovi v Barkovljah. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004437
Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001804
Skupina hiš. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004388
Sprevod. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004454
Pred Prešernovim muzejem v Kranju. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0001815
Dvorišče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0002053
Pogled na Boljunec. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001651
Hiša od Marije Kate. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0005227
Ulica in cerkev v vasi Lipa na Krasu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0004397
Sprevod. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0001757
Skupina hiš, v ozadju pokopališče. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0001653
Hiša v 'Gornjem koncu', maln od Urške. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
SEM:;F-0001697
Hiše, v ozadju cerkev. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004398
Sprevod. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004511
Perica pere na dvorišču perilo. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0002057
Značilna kraška ''kolona'' (vrata na dvorišče). Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega...
SEM:;F-0002346
Vrata, kraški portal s slovenskimi narodnimi motivi. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri...
SEM:;F-0004403
Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0002075
Pogled na Doberdob. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Način...
SEM:;F-0004006
Pospravljanje repe - repo pulijo. Šmartno pod Šmarno goro. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada...
SEM:;F-0004404
Festival v Gorici. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0002010
Pogled na slovenske hišice in bregove. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0001679
Hiša briškega posestnika. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0004405
Procesija v predloški fari (Predloka) pod Italijo okoli l. 1935 (po končani popravi cerkve) Zbirka...
SEM:;F-0004586
Trenje lanu. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
SEM:;F-0002020
Boršt pri Trstu - cerkev Sv. Antona. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
SEM:;F-0002028
Vhod v vilo Vilpože. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije. Način...