Subscribe to RSS - Panjske končnice

Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice

Poslikane panjske končnice so del tistega repertorija slovenske kulturne dediščine, ki ga pozna skoraj vsak Slovenec. Glede na današnje védenje so poslikane panjske končnice takorekoč avtohtoni kulturni element. Zanje velja, da so se kot eno od poglavij ljudske umetnosti, ustvarjene večinoma od in za pripadnike nižjih (kmečkih) družbenih plasti pojavile na delu slovenskega etničnega ozemlja po sredini 18. stoletja, doživele svoj razcvet v obdobju med letoma 1820 in 1880 ter spričo spremenjenih ekonomskosocialnih in duhovnih razmer zamrle v začetku 20. stoletja.

Poslikani panji so bili v splošni rabi ob koncu 19. stoletja in v začetku 20. stoletja na ozemlju od južne Koroške, severozahodne slovenske Štajerske, osrednje in severne Kranjske do dela Goriškege. Izven tega ozemlja jih je živahna kranjska trgovina z živimi čebelami zanesla na tisoče marsikam v evropske in celo druge dežele ter celo pobudila šibko lokalno poslikavanje panjev v Lammertalu na Avstrijskem.

Zbirka poslikanih panjskih končnic Slovenskega etnografskega muzeja je po številu predmetov in njihovi reprezentativnosti unikatna in jo lahko primerjamo le še z zbirko Čebelarskega muzeja v Radovljici. Obsega 754 predmetov, ki so z etnološkega vidika pomembni kot mediji za razkrivanje odnosa do sveta tako njihovih ustvarjalcev kot tudi porabnikov. Posebnost slikarstva na panjskih končnicah je tudi ta, da se v nasprotju z motiviko na predmetih drugih zbirk ljudske likovne umetnosti, ki izhaja iz religioznega sveta, na panjskih končnicah pojavljajo številni prizori iz vsakdanjega življenja. Kot take so še vedno izziv tudi za sodobne poustvarjalce te zvrsti dediščine.

1860
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
pred 1915
panjska končnica
Mesec april: nočni čuvaj in pijanec v dežju. Inv. št. 3052; 14,5 x 31,5 cm; muzej je končnico...
panjska končnica
Fragment končnice. Desno ob zgornjem delu vaze je leva polovica deljene letnice 18, ustreznega...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnica, mati cesarja Konstantina izkopavala na hribu Kalvariji in...
1813
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Mat. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1879
panjska končnica
Sv. Martin. Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz...
1889(?)
panjska končnica
Pomen upodobitve še ni pojasnjen. Levo ob smrekinem deblu so ostanki letnice, ki je negotovo beremo...
panjska končnica
Spodnji del končnice manjka. Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski...
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
panjska končnica
Ker slikar živali ni naslikal košatega repa, ki je v preprostih predstavah bistveni del lisice, je...
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1849
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1797
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1888
panjska končnica
Levo zgoraj je s svinčnikom pozneje zapisana letnica 1888, kar je najbrž zapis branja sledov...
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
1830(ali 9)
panjska končnica
V dvotretjinski višini končnice je levo in desno ob Mariji deljena letnica, ki jo lahko beremo: 18...
186?
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Kameli in slon. Inv. št. 2396; 14 x 31,5 cm; najdišče ni znano. Narava upodobljenih živali kaže na...
panjska končnica
Glede na pokrajinsko značilni ženski pokrivali, klobuk in avbo, gre najbrž za dvoboj Korošice in...
1915
panjska končnica
Levo je št. meseca XI, desno letnica 1915, levo nad žrelom za izletavanje čebel je slikarjeva...
panjska končnica
V predmetu, ki ga upodobljenec drži v desnici, nedvomno prepoznamo trobento. Končnica je iz...
panjska končnica
Zgoraj v sredini je napis: “Luter. Mar: Inu Katr:” Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
panjska končnica
Delo v slikarski obrtni tradiciji delavnice Leopolda Layerja v Kranju. Končnico je muzeju leta 1911...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Upodobljen je svetnik zavetnik čebelarstva. Bil je milanski škof, zato je upodobljen v škofovski...
panjska končnica
V srednji višini končnice je desno ob Mariji nekaj reliefnih sledov zadnjih dveh številk deljene...
1830 (okoli)
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Fragment. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1823 ali 1825
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
panjska končnica
Na koledarju, ki ga menih pribija na steno je napis KOLEDAR 1915. V levi marginalni vinjeti je...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827, je živel na...
1891
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1888
panjska končnica
Nenavadni kapi in zvezdasta ovratnika spominjata na nekatere like preprostega baročnega gledališča...
panjska končnica
Zgoraj v srednjem polju je deljena letnica 18 89. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: kralj...
1899
panjska končnica
Vkrcanje na Noetovo barko. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: Bog je sklenil s potopom...
19. stoletje
panjska končnica
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob figurah deljena, slabo ohranjena letnica: z...
1874
panjska končnica
Končnica je delno preslikana; izvirna letnica 1874 je nad ovcami, letnica preslikave 1920 je ob...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: množica, ki hodi za Jezusom je zvečer lačna, on jo...
panjska končnica
Končnica je bila najdena na Sv. Heleni nad Črno. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z...
panjska končnica
Skici s svinčnikom in vodnimi barvami na obeh straneh končnice; na končnici je zapis: "”Risal...
panjska končnica
Po izročilu je končnico poslikal eden od dveh bratov Knebelnov, čebelar. S slikarskega vidika nima...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
1836
panjska končnica
Številka “2.” sredi končnice kaže, da gre za sličico iz pripovedne serije na več končnicah. Delo v...
panjska končnica
Najbrž sta upodobljena potujoča komedijanta: godec in krotilec plesočega medveda. Del iste iste...
panjska končnica
Sv. Družina na poti. Upodobitev vračanja sv. Družine s sedemletnim Jezuščkom iz zatočišča v Egiptu...
panjska končnica
Med arhangelom in Marijo je letnica 1878. Prvi prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze:...
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1872
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Od leve proti desni...
1874
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
panjska končnica
Glede na upodobljeno nošo ter preprostost orožja - vejo in palico, ki jo je moški brezobzirno...
panjska končnica
Končnica je iz čebelnjaka Franca Lukanca iz Most pri Komendi.
panjska končnica
Za določitev motiva prim. inv. št. 3151. Prizor sodi v motivno skupino Narobe svet: živali...
1848
panjska končnica
Tri božjepotne Marije. Spodaj med levo in srednjo figuro so ostanki letnice 1848; branje zadnje...
1864
panjska končnica
Spodnji rob končnice manjka. Zgoraj v sredini je naslikan monogram S. O.; ker so na drugih...
druga polovica 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Nad žrelom za izletavanje čebel je napis: “Sv. Boštjan”. V gajici zapisana črka š omogoča datacijo...
panjska končnica
Gre za upodobitev moža v noši s širokokrajnim klobukom pred naseljem; doslej še ni ugotovljen pomen...
panjska končnica
Upodobitev srednjeveške legende: ikonografska varianta v kateri krona Marijo sv. Trojica; sv. Duh v...
panjska končnica
Po izročilu je končnico poslikal eden od dveh bratov Knebelnov, čebelar. S slikarskega vidika nima...
1902
panjska končnica
V evangelijih je sv. Jožef omenjen kot Jezusov krušni oče; na upodobitvi drži Jezuščka na desnici,...
1869
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal Matija Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel...
1894
panjska končnica
Motiv sodi v skupino upodobitev, ki zasmehujejo krojače in čevljarje; na končnicah so bile te...
60. leta 19. stoletja
panjska končnica
Pogodbeniki “Svete alianse”. Upodobljeni so vladarji, ki so leta 1815 sklenili “Sveto zvezo” v...
1869
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega; Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
panjska končnica
Zadnja večerja. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus...
druga tretjina 19. stoletja
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Značilno delo obrtniške...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: angel je pastirjem oznanil, da se je v Betlehemu...
panjska končnica
Najbrž gre za upodobitev prizora ob večernem zvonjenju; fantič kaže na cerkvico z dvema zvonikoma...
zadnja tretjina 19. stoletja
panjska končnica
Lov na severnega medveda. Muzej je končnico kupil od A. Černevška iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu...
1871
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
panjska končnica
Hudič izkuša Kristusa v puščavi. Kat. št. 7112; 14 x 29 cm; končnica je bila najdena v okolici...
med 1841un 1910
panjska končnica
Skoraj gotovo je končnica izdelek Štajerske delavnice, katere datirane končnice zajemajo obdobje...
panjska končnica
Levo nad Kristusom je napis: “JeSus ga je oShivou”. Nad osrednjim prizorom je napis: “Sin te Udove...
1864
panjska končnica
Po legendi je svetnik bil duhovnik in pozneje ternijski škof; ozdravil je božjastne otroke, zato...
okoli 1860
panjska končnica
Upodobitev srednjeveške legende: ikonografska varianta v kateri krona Marijo sv. Trojica; sv. Duh v...
1890
panjska končnica
Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti tako ostrega jezika, kot ga imajo...
druga polovica 19. in začetek 20. stoletja
panjska končnica
Vsak evangelist ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal - Sv. Matej z atributom angelom...
1881
panjska končnica
Ostanki slikarije pričajo o upodobitvi ležečega bolnika; od slabo, samo reliefno ohranjenih...
panjska končnica
Uniformi upodobljencev sta vojaški iz časa okoli 1900. Pod kopitom leve sprednje noge levega konja...
1857
panjska končnica
Nad lovčevo glavo je zapisana letnica 1857 in zraven napis: “Lisica in jager”. Prizor iz motivnega...
1872(9)
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
1869
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: ko je postala sv. Marija noseča z Jezuščkom je obiskala...
druga tretjina 19. stoletja
panjska končnica
Sv. Marija veze, Jezušček pomaga sv. Jožefu pri žaganju. Upodobljenci sicer nosijo "biblijska...
1854
panjska končnica
Abrahamova daritev. Vsebina temelji v Sv. pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu naj na gori...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je Marjeta Antiohijska odbila snubljenje antiohijskega prokuratorja, češ,...
1878
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Svetniška legenda...
panjska končnica
Končnica je bila z barvami sekundarno popravljena. Svetniška legenda pripoveduje, da je bila...
panjska končnica
Pomen motiva še ni pojasnjen; razlago bo najbrž ponudila določitev predmeta v desnici moškega.
1841
panjska končnica
Upodobitev v smislu reka “Baba je hujši od vraga” je nastala po neki predlogi; gl. S. Metken, Der...
1861
panjska končnica
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
1868
panjska končnica
V srednji višini končnice skrajno desno je letnica 1868; najdišče ni znano. Najbrž delo Selške...
panjska končnica
Upodobljena je kmečka družina, ko moli molitev Zdrava Marija. Na hrbtni strani končnice je napis s...
panjska končnica
Prizor iz legende o sv. Genovefi. Dejansko je upodobljen prizor iz posvetne zgodbe o Genovefi...
panjska končnica
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
1905
panjska končnica
Levo ob upodobljenki je napis: Sveta Notburga. Kmečka svetnica; o njej pripoveduje legenda, da je...
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnik sv. Anton Puščavnik samotno živel v puščavi, kjer so ga...
1905
panjska končnica
Ogrebanje roja. Končnica za višji, modernizirani (dzierzonizirani) panj s premičnim satjem. Na...
1833
panjska končnica
Svetnik Simon Kanaanec ima za atribut dvoročno žago; po legendi je mučeniško umrl, ker so ga...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
1865
panjska končnica
Taki motivi so prišli na končnice z gafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die religiösen...
1905
panjska končnica
Marija Brezmadežna. Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je...
1863
panjska končnica
Vsak ima v rokah knjigo - evangelij, ki ga je napisal. Na levi stoji sv. Luka z atributom volom...
1870
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: revež Lazar je ležal ob vratih hiše bogataša, ki se...
konec 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
panjska končnica
Nenavadna številka, ki bi sicer lahko bila številka panja, vendar bi lahko pomenila tudi tedenski...
186(4ali6)
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je vsekakor glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in...
panjska končnica
Končnica za dvojni panj. Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo...
1868
panjska končnica
Upodobitev figure z glavo, v kateri so združene tri glave; ikonografska predstava, ki je bila s...
1853
panjska končnica
Sv. Trojica. Upodobitev Boga očeta, Sina Kristusa in Sv. Duha v podobi goloba. Konstrukt sv...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1891
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Na hrbtni strani končnice je napis s tintnim svinčnikom: “Taje naj strari nima nobena letnc. Toje...
1876
panjska končnica
Jezus pomiri vihar na Galilejskem jezeru. Končnico je leta 1911 muzeju podaril Primož Žontar,...
1854
panjska končnica
Zelo priljubljenia in čaščena svetnica. Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica...
panjska končnica
Slabo viden nemški napis na končnici beremo: “Gebt Acht”. Najbrž gre za zasmehljivo upodobitev...
panjska končnica
Ženski podita hudiča, ki jima kaže osla. Na zadnji strani končnice je napis s svinčnikom “I achau...
1861 (?)
panjska končnica
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na veliki petek in veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
panjska končnica
Levo je številka postaje, desno je “Sh”(tazijon). Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: med vesoljnim potopom so preživeli samo ljudje in živali...
panjska končnica
Lovec strelja divjad. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
183(8)0
panjska končnica
V tretjinski višini končnice levo in desno ob svetniku so ostanki deljene letnice 18 30 ali 18 80...
panjska končnica
Poznosrednjeveška ikonografska shema, v kateri sv. Trojica krona Marijo, je sicer v poljudni...
panjska končnica
Na knjigi v svetnikovi levici lahko z gotovostjo razločimo ribo, ki je Joštov atribut, hkrati...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Spoved pravičnika in spoved grešnice. Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali...
1881
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da Janez iz kraja Nepomuka, ki je bil kraljičin spovednik, ni hotel...
panjska končnica
Veseljačenje. Upodobljena je harmonika, kar je na končnicah redko ( prim. Z. Kumer, Godčevski in...
pred 1880
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je oživil štiri dni mrtvega in v grobni votlini...
1866
panjska končnica
Ikonografski motiv lebdečega Kristusa nad sarkofagom ob stražarjih je nastal v gotiki. Temelji na...
1885 (okoli)
panjska končnica
Vrsta upodobljene ptice je določljiva glede na sidrasto oblikovan rep.
1844
panjska končnica
1880 (okoli)
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bil svetnik, augsburški škof, tako zatopljen v teološko razpravo, da...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1848
panjska končnica
Pohod sv. treh kraljev in Kristusovo rojstvo. Inv. št. 2413; 14,5 x 38 cm; v dvotretjinski višini...
1885
panjska končnica
Hudič hodi z bandero pred kozlovsko vprego, ki vleče voz s hudičem. Najbrž zaradi imenitnega falusa...
panjska končnica
Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana...
1891
panjska končnica
Končnico je prejšnji lastnik skupaj z nekaj drugimi našel nerabljeno na podstrehi hiše “pri...
panjska končnica
Upodobitve trdnjave in uniform navajajo k mnenju, da je končnica naslikana po neki predlogi;...
1864
panjska končnica
Zelo priljubljen in čaščen svetnik apostol; predstavlja ustanovitelja krščanske Cerkve; najbolj...
panjska končnica
Babji mlin. Za motiv gl. N. Kuret, Babji mlin, Prispevek k motiviki panjskih končnic, v: Slovenski...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
Gre za družino Marijinih staršev sv. Ane in Joahima, o katerih poročajo apokrifni spisi. Motiv je...
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1860
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je svetnik ozdravil in potem spreobrnil v krščanstvo Maksimilo, ženo...
pred 1915
panjska končnica
V levi marginalni vinjeti je številka meseca IX, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
1882
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine Narobe svet: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
1863
panjska končnica
Štirinajsta postaja križevega pota; Jezusa polagajo v grob. Ena izmed serije upodobitev...
panjska končnica
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
1864
panjska končnica
Živali plešejo s kmeti. Prizor iz motivne skupine živali v človeških vlogah. Kmet pleše z lisico,...
panjska končnica
Mož s psom. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1843
panjska končnica
Gre za prizor iz motivne skupine v kateri nastopajo živali v človeških vlogah. Končnico je leta...
panjska končnica
Sv. Peter in sv. Pavel. Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja...
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, kjer so morali zmaju vsak dan...
1915
panjska končnica
V levi marginalni vinjeti je številka meseca II, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, desno...
1889
panjska končnica
Za določljivost ikonografskega tipa Božjepotne Marije oziroma božje poti:Značilno trikotniška...
1824
panjska končnica
V tretjinski višini končnice je levo in desno ob Marijinem plašču slabo ohranjena deljena letnica...
panjska končnica
Monogram prodajalca?! Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1903
panjska končnica
Zasmehovanje počasnosti; motiv je na končnice najbrž prišel z neke predloge: leta 1830 je npr...
panjska končnica
Upodobitev grozljivega brkatega obraza; žrelo za izletavanje čebel predstavlja usta. Na hrbtni...
1836
panjska končnica
Svetnik je bil škof v Miri: na upodobitvi nosi škofovski ornat in insigniji. Svetniška legenda...
panjska končnica
IHS je Kristusov monogram, ki so ga tolmačili na več načinov: kot prve tri črke grške oblike imena...
187(9)4
panjska končnica
Sv. Marija veze, Jezušček pomaga sv. Jožefu pri žaganju. Upodobljenci sicer nosijo “biblijska”...
1872
panjska končnica
Hudič vzame Napoleona. Napisane so izjave upodobljencev : “Dej nazaj Napoljona”, “Nigdar vec...
panjska končnica
Mladostni videz upodobljenca ob križu in lobanji zanesljivo določa sv. Alojzija, čeprav zaradi...
1874
panjska končnica
Končnico je leta 1911 muzeju prodal M. Eržen z Visokega. Matija Eržen, rojen leta 1827 je živel na...
1902
panjska končnica
Nad kozlovo ritjo je napis: “Zlate Štije”. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki zasmehujejo krojače...
186?
panjska končnica
Upodobljena sta Peter in Pavel v božji milosti. Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola;...
panjska končnica
Kmet ziblje Francoza. Za motiv gl. M. Jagodic, Kmet ziblje Francoza, v: Slovenski etnograf VIII,...
1899
panjska končnica
Kovača pri delu. Desno spodaj je ohranjen zgornji del napisa, ki ga beremo: “Žiri”.
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je bil Izidor sin kmečkega dninarja; bil je zelo pobožen in ko je...
1885
panjska končnica
Pod letnico je monogram G (ali C) E; bržkone začetnici lastnika panja. V inventarni knjigi SEM je...
panjska končnica
Najbrž ne gre za tekočo številko panja ampak za številko, ki v preprostem verovanju pomeni srečo...
1902
panjska končnica
Desno spodaj je ohranjen zgornji del letnice 1902 in monograma J.P. Poklic upodobljencev...
1868
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1886
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1844
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
panjska končnica
Sv. Barbara. Inv. št. 7649; 13,5 x 28 cm; z deljeno letnico 18 46; končnica je bila najdena pri...
panjska končnica
Pegam in Lambergar in konjenika. Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že...
panjska končnica
Desno ob vratu leve vaze in levo ob vratu desne vaze so reliefni ostanki deljene letnice 18 44...
1885
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: po 40. dneh posta v puščavi pride h Kristusu hudič in mu...
1809?
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Za določljivost...
184?
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
1833
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
1810
panjska končnica
Upodobljenka ima okrog glave obstret in v levici palmo, kar jo opredeljuje kot svetnico in mučenico...
okrog 1915
panjska končnica
V levi marginalni vinjeti je številka meseca III, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915, levo...
1860
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
panjska končnica
Na zastavi je napis, katerega je morda treba brati: Mi smo dobri. V inv. knjigi SEM je motiv...
panjska končnica
Ena izmed variant ikonografskega tipa upodobitve, ki temelji na misli, da je bila v telesu matere...
panjska končnica
Upodobitev baročne scenerije, v kateri so na Veliki petek in Veliko soboto za obletnico časa, ki ga...
1868
panjska končnica
Oče pride s palico po sina v gostilno; levo in desno ob obeh vazah je letnica 1 8 6 8; muzeju je...
panjska končnica
V inv. knjigi upodobljenec ni določneje opredeljen vendar ima v desnici ključ, ki je atribut sv...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
1858
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: na večerji med svojimi učenci Kristus opredeli kruh kot...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja Kristusov prihod v Jeruzalem(...
panjska končnica
Končnica za dvojni panj. Z upodobitvami so najbrž mišljeni Indijanci: pošasti so sicer fantazijske...
panjska končnica
Monštranco flankirata levo in desno po en stražar in angel; spodaj, od leve proti desni so med...
panjska končnica
Abrahamova daritev. Inv. št. 7110; 14 x 25,5 cm; končnica je bila najdena v okolici Poljan. Vsebina...
1888
panjska končnica
V evangelijih je sv. Jožef omenjen kot Jezusov krušni oce; na upodobitvi drži Jezušcka na desnici,...
1890 (okoli)
panjska končnica
Nož v upodobljenčevi desnici je atribut sv. Jerneja; legenda pripoveduje, da so svetnika, ko se je...
1890
panjska končnica
Upodobitev je nedvomno posnetek ene izmed številnih predlog s takšnimi personifikacijami, lahko bi...
panjska končnica
Osrednji prizor je nejasen, ker manjka pokrov odprtine za zračenje panja ob prevozu na pašo. Levo...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Mrežasto razpokana plast barve kaže na rabo industrijskih barv, kar omogoča datiranje končnice v...
1853
panjska končnica
Vsebina temelju na Svetem pismu stare zaveze: Bog naroči Abrahamu, naj na gori žrtvuje svojega sina...
1864 ali 1860
panjska končnica
Levo ob svetnikovi desnici je slabo ohranjena letnica 1864 ali 1860; najdišče ni znano. Motiv...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je bil Izidor sin kmečkega dninarja; bil je zelo pobožen in ko je...
1861
panjska končnica
Lisica brije lovca. Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah...
1867
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: množica pozdravlja Kristusov prihod v Jeruzalem(...
1866
panjska končnica
Job na gnoju. Inv. št. 7109; 14 x 23 cm; končnica je bila najdena v okolici Lučin. V četrtinski...
1848
panjska končnica
Muzeju je končnico podaril leta 1911 nadučitelj Vinko Krek v Trbojah. Legenda pripoveduje, da so...
1885
panjska končnica
Napis “Gašper Erlih” najbrž pomeni lastnika panja, ki je morebiti bil tudi upodobljeni lovec;...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
1889
panjska končnica
Upodobljenec v papeški opravi sedi na papeškem prestolu. Delo Selške delavnice. Motiv temelji na...
panjska končnica
Zgornji in spodnji del končnice manjkata. Ni pojasnjeno, kdo je upodobljenec. Desnico drži na prsih...
1843
panjska končnica
Spodaj med kapelnikom in bobnarjem je letnica 1843. Delo slikarske obrtniške tradicije delavnice...
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je zapisano, da je bila končnica pridobljena od župnika Antona Kocjančiča v Mirni...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus je v strahu pred prostovoljno lastno žrtvijo šel...
panjska končnica
Par v praznični gorenjski kmečki noši. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa...
1770
panjska končnica
Sv. Urban. Desno ob upodobljencu v papeški opravi so ostanki slikarije, ki jih prepoznamo kot...
1863
panjska končnica
Sv. Miklavž in sv. Florijan. Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem...
1921
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: Bog postavi prvega moža in ženo v edenski vrt in jima...
panjska končnica
Najbrž gre za slikarijo čebelarja, ki je na zgornjem delu končnice tudi namestil zračnik, koristen...
1831
panjska končnica
Upodobitev v šestih stripovskih sličicah; Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze:...
1869
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da Janez iz kraja Nepomuka, ki je bil kraljičin spovednik, ni hotel...
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
panjska končnica
Na sicer slabo ohranjeni in nejasni slikariji prepoznamo ključ v desnici levega upodobljenca in meč...
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
1898
panjska končnica
Elija se loči od Elizeja. Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prerok Elija se loči od...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Zelo priljubljeni in čaščeni svetnici. Barbara sodi med 14 svetih pomočnikov v sili; je zaščitnica...
zadnja tretjina 19. stoletja
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv imenovan Žanjice, kar je malce neustrezno: žanjica je samo ena, leva...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
1867
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1887
panjska končnica
Skrajno desno, v tretjinski višini končnice so reliefni ostanki letnice 1887. Motiv temelji v...
panjska končnica
Ali je upodobljena lisica ali morda kakšna druga žival, je seveda odprto vprašanje, na katerega bi...
1853
panjska končnica
Upodobitev v smislu reka “Baba je hujši od vraga” je nastala po neki predlogi; gl. S. Metken, Der...
1891
panjska končnica
Levo je upodobljen čebelnjak, v sredini strelec, desno medved s panjem na rami. Končnico je...
panjska končnica
Pavlov atribut je meč, s katerim naj bi mu odsekali glavo (kot poroča apokrifna knjiga Dela sv...
1898
panjska končnica
Slikarija nakazuje skalnat grob; zato ni zelo verjetno, da gre za kakšno mumificirano truplo pod...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu nove zaveze: Kristus smatra, da so menjalci denarja in prodajalci...
1891
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1864
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da se poveljnik pretorijanske garde Boštjan ni hotel odreči...
1868
panjska končnica
Upodobitev duhovnika v mašni opravi med mašnim obredjem; za njim kleči ministrant. Pod monogramom...
panjska končnica
Zgoraj levo in desno je napis: “ABEL IN KAINJ”. Upodobitev je utemeljena v Svetem pismu stare...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv označen kot “Pot v tempelj”; mišljena je pot sv. Marije, sv...
1861
panjska končnica
Gre za končnico s podobo zmaja, ki je zgoraj povečana z zgornjim delom končnice, na kateri je bila...
1888
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Motiv temelji na paraboli...
panjska končnica
Redkejša varianta tega motiva: žena drži možev klobuk, dva pijana moška, eden še pije, na gostilni...