Subscribe to RSS - etnografja  in etnografja na večih krajih (multi-sited etnography)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: etnografja in etnografja na večih krajih (multi-sited etnography)

Avtorica se v članku posveča predvsem refleksiji terenskega dela, ki ga skozi raziskovanje festiv