Slovenski etnografski muzej

Medinstitucionalna razstava Afrika treh muzejev

Datum objave 
10. maj 2019
Kaj 
Novice
Kontakt 
Afriško pokrivalo iz zbirke SEM

Slovenski etnografski muzej, Muzej Velenje in Koroški pokrajinski muzej, Muzej Slovenj Gradec smo v torek, 7. 5. 2019 v Slovenj Gradcu na odprli medinstitucionalno razstavo Afrika treh muzejev.

S skupno razstavo so predstavljene izbrane vsebine in predmeti iz zbirke dr. Franca Tretjaka iz Koroškega pokrajinskega muzeja, zbirka Františka Foita iz Muzeja Velenje in pregled afriških zbirk od 19. stoletja dalje iz Slovenskega etnografskega muzeja.

Razstavo naprej gosti Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu, od septembra bo na ogled v Muzeju Velenje, prihodnje leto pa v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani.

Dr. Marko Frelih (Slovenski etnografski muzej): AFRIKA TREH MUZEJEV

Veliko muzejev po Sloveniji ima v zbirkah predmete iz neevropskih dežel, med njimi tudi predmete iz Afrike. Toda v treh muzejih so afriški zbirke še posebej izpostavljene in že desetletja prisotne na stalnih razstavah. Slovenski etnografski muzej, Muzej Velenje in Koroški pokrajinski muzej imajo v svojem poslanstvu posebno čast, da širši javnosti lahko z razstavami in različnimi muzejskimi programi predstavijo bogato kulturno dediščino afriških kultur – od predmetov iz faraonskega Egipta do sodobnih stvaritev afriških umetnikov.

Slovenski etnografski muzej načrtno dokumentira vse oblike povezav Slovencev z Afriko, ki neprekinjeno trajajo že od 19. stoletja. Poleg bogate materialne dediščine je v muzeju shranjena tudi pomembna zbirka fotografij in arhivskih dokumentov.

Muzej Velenje že dolgo s stalno razstavo predstavlja izjemno življenjsko zgodbo češkega kiparja, pisatelja in popotnika Františka Foita. Skupaj s soprogo Ireno so ga zapletene okoliščine iz Kenije pripeljale v Velenje in v grajskih prostorih si obiskovalci lahko ogledajo slikovito zbirko mask, kipov in tradicionalnih kiparskih izdelkov študentov, ki jih je poučeval. Koroški pokrajinski muzej ima zelo raznovrstno afriško zbirko dr. Franca Tretjaka, ekonomista in enega vodilnih slovenskih strokovnjakov za analizo in razvoj afriškega gospodarstva v obdobju neuvrščenih. Tretjakova zbirka je pomembna, prav tako ima pomembno težo njegov fotografski in filmski arhiv, toda najvažnejši so njegovi literarni pogledi na Afriko – realni, kritični in vizionarski.

Skupinski razstavni projekt Afrika treh muzejev smo izpeljali v spomin na prvo afriško razstavo leta 1850 in na njenega avtorja dr. Ignacija Knobleharja (1819–1858), misijonarja in raziskovalca Belega Nila. Ob praznovanju 200. obletnice njegovega rojstva si želimo, da duhovna in materialna dediščina afriških ljudstev v treh slovenskih muzejih, v Ljubljani, Velenju in Slovenj Gradcu, obogati naša spoznanja o tistem delu sveta, ki velja za zibelko človeštva.

Dr. Marko Frelih, Slovenski etnografski muzej

AFRICA OF THE THREE MUSEUMS

Many museums around Slovenia hold materials from non-European countries in their collection, including objects from Africa. Three museums particularly emphasise African collections, which are part of their permanent exhibitions already for decades. The Slovene Ethnographic Museum, Velenje Museum and Carinthian Regional Museum present, through exhibitions and different museum programs, the rich heritage of African cultures to the wider public. This includes objects from pharaonic Egypt to modern creations of African artists.

The Slovene Ethnographic Museum carefully documents all forms of connections between Slovenians and Africa that have been continuously in existence since the 19th century. Besides the rich material heritage, the museum keeps also an important collection of photographs and archival documents.

The permanent exhibition at the Velenje Museum has been already for many years presenting the exceptional life story of the Czech sculptor, writer, and traveller, František Foit. Complicated circumstances brought him and his wife Irena from Kenya to Velenje. Consequently, today the visitors can admire the picturesque collection of masks, statues, and traditional sculptural products of Foit’s students, exhibited within the castle.

The Carinthian Regional Museum keeps a diverse collection of Dr Franc Tretjak, an economist and one of the leading Slovenian experts for the analysis and development of the African economy in the period of the Non-Aligned Movement. While his collection, photographic and film archives are important, the crucial is his literary view on Africa – realistic, critical, and visionary.

The group exhibition project Africa of the Three Museums was created to commemorate the first African exhibition in 1850, and its author Dr Ignacij Knoblehar (1819–1858), a missionary and explorer of the White Nile. At the celebration of the 200th anniversary of his birth, we wish that spiritual and material heritage of African peoples in the three Slovenian museums would enrich our knowledge on that part of the world that is considered a cradle of humankind.

Dr Marko Frelih, Slovene Ethnographic Museum

Deli