Slovenski etnografski muzej

Navodila avtorjem

Številka revije 
Etnolog 24 (2014)
Strani 
407-410
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (67.27 KB)

Besedila, namenjena za objavo v Etnologu, morajo biti oddana do sredine maja v letu objave. Vse prispevke preberejo uredniki oziroma recenzenti. Ti se odločijo, če je prispevek sprejemljiv za objavo, oziroma ga po potrebi s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev.

Pozitvna recenzija je pogoj za objavo članka!

Vsa besedila naj bodo napisana v programu Word, v pisavi Times New Roman. Velikost pisave naj bo 12 pik, razmik med vrsticami pa 1,5

Znanstveni in strokovni članki naj obsegajo eno avtorsko polo, le izjemoma eno avtorsko polo in pol (45.000 znakov).  Vsebujejo naj še:

  • izvleček (v obsegu do 8 vrstic),
  • povzetek (v obsegu do 30 vrstic),
  • besedo o avtorju (v obsegu do 10 vrstic),
  • ključne besede (5 besed),
  • seznam literature in virov.

Seznam literature - BIBLIOGRAFIJA

Seznam literature naj bo urejen po abecedi avtorjev ali naslovov (pri publikacijah, kjer je sodelovalo več avtorjev).

Priimek avtorja naj bo izpisan z velikimi črkami, za vejico pa ime(na).

Leto izida naj bo v naslednji vrsti, temu naj sledi naslov publikacije, kraj izida in založba.

Med letnico izida in naslovom publikacije naj bo 10 znakov presledka.

Med posameznimi avtorji naj bo ena vrstica razmaka.

Če navajate več objav enega avtorja v istem letu, naj se navedbe letnic med seboj razlikujejo z dodatkom a, b, c.

Če je urednik publikacije naveden na naslovni strani publikacije, navedite ime urednika z dodatkom (ur.), sicer navedite samo naslov publikacije.

Naslovi monografij in zbornikov naj bodo izpisani ležeče. Enako velja tudi za naslove revij  in zbornikov pri navajanju člankov.

Pri publikacijah, ki so izšle v treh ali več krajih hkrati ali pri treh ali več založbah,  navedite samo prvi kraj ali založbo z dodatkom [etc.].

Pri člankih v revijah navajajte samo naslov revije, pri člankih v zbornikih pa tudi podnaslov, kraj izida in založbo. 

Pri angleških naslovih naj bodo besede naslova izpisane z malimi črkami.

Spletne vire navajate na enak način (avtor, leto objave, naslov, kraj izida in založba) ter v istem seznamu kot tiskane; v špičastih oklepajih dodajte še URL naslov, v oglatem oklepaju pa obvezno datum dostopa do vira.

PRIMERI

Monografska publikacija enega avtorja

PRIIMEK, Ime

Leto izida        Naslov publikacije : podnaslov publikacije. Kraj izida : Založba.

Primer

SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid

2000          Etnologija na Slovenskem : med čermi narodopisja in antropologije.

      Ljubljana: Založba ZRC.

Monografska publikacija dveh avtorjev

PRIIMEK, Ime; PRIIMEK, Ime

Leto izida       Naslov publikacije = Vzporedni naslov [samo če je na naslovni strani publikacije naveden naslov v drugem jeziku]. Kraj izida : Založba. (Ime knjižne zbirka = Vzporedno ime knjižne zbirke [če je navedeno v publikaciji] ; štetje v zbirki)

Primer

MAKAROVIČ, Gorazd; ROGELJ ŠKAFAR, Bojana

  1. Poslikane panjske končnice = Painted beehive panels. Ljubljana : Slovenski

etnografski muzej. (Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja = Slovene ethnographic museum library ; 8)

Katalog,  konferenčna publikacija,  zbornik oziroma monografska publikacija več avtorjev

KRIŽ, Ivica

  1. Nazaj v otroški raj : otroške igrače in igrače na Dolenjskem : katalog etnološke

razstave : 15. november 2002 – 18. maj 2003. Novo mesto : Dolenjski muzej.

LYSAGHT, Patricia (ur.)

  1. Food and celebration : from fasting to feasting : proceedings of the 13th

Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000. Ljubljana : Založba ZRC ; Dublin: Department of Irish Folklore, University College.

ODSTRTA

2004          Odstrta dediščina : etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v Avstriji : zbornik s treh posvetov. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo. (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 35)

Članki v revijah

PRIIMEK, Ime

Leto izida        Naslov članka : podnaslov članka (če je pomemben za razumevanje vsebine).

                        V: Naslov revije, letnik, številka, strani.

 

Primeri

RAMŠAK, Mojca

2002          Znanost med objektivnostjo in grožnjo subjektivnosti : vloga terenskih dnevnikov

                  in empatije pri zapisovanju življenjskih zgodb. Traditiones 31, št. 2, str. 93-114.

2002a        The Slovene Ethnological Society : research, professions and publications. Anthropology newsletter 43, št. 7, str. 12.

 

Sestavki v zbornikih

PRIIMEK, Ime

Leto izida        Naslov sestavka : podnaslov sestavka [če je pomemben za razumevanje

                        vsebine]. V: Naslov zbornika : podnaslov zbornika. Kraj izida : založba. Strani.

Primeri

GAČNIK, Aleš

2003          Etnologija regionalnega razvoja: V: Etnologija in regionalni razvoj. Ljubljana : Slovensko etnološko društvo. Str. 22-42.

KERŠIČ, Irena

2001          Zibelka. V: Enciklopedija Slovenije 15. Ljubljana : Mladinska knjiga.  Str. 178-179.

Spletni viri

PRIIMEK, Ime

   Leto izida        Naslov prispevka. Kraj : Izdajatelj.

 <URL naslova - v eni vrsti!> [Datum dostopa do vira].

Primer

HRIBAR, Daša

2004          Slovene ethnographic museum. Stavanger : Emigration Center.

                  <http.//www.emigrationcenter.com/eng/arkiv.cfm> [12.10.2004].

BIBLIOGRAFSKE OPOMBE

Sklicevanje na bibliografsko enoto navajajte v besedilu, na način (Priimek leto izida: stran),

ne pa pod črto.

PRIMERI

(Slavec Gradišnik 2000: 22)

(Ramšak 2002a: 12)

(Odstrta 2004: 44)

Za avtorsko delo, objavljeno v Etnologu, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije (tudi na splet) neizključno prenese na izdajatelja.

Deli