Subscribe to RSS - Etnolog

Slovenski etnografski muzej

Dodatni podatki 
Seznam avtorjev

Etnolog

Etnolog je znanstvena periodična publikacija Slovenskega etnografskega muzeja z dolgo tradicijo.

Izhajati je začel že leta 1926. Od svojih začetkov do danes je šel skozi tri obdobja. Prvo je bilo obdobje od leta 1926 do leta 1944, ko je izhajal kot Etnolog (ISSN 0353-4855), sledilo je obdobje od leta 1948 do leta 1990, ko je izhajal kot Slovenski etnograf (ISSN 0350-0330) ter obdobje po letu 1991, ko ponovno izhaja kot Etnolog, glasnik Slovenskega etnografskega muzeja.

Praviloma izide enkrat letno. Vsebina Etnologa sega od znanstvenih razprav do aktualnih strokovnih prispevkov. Objavlja razprave domačih in tujih raziskovalcev s področja etnologije, kulturne antropologije, muzeologije, konzervatorstva, pa tudi drugih področij humanistike in družboslovja. Povezuje strokovnjake različnih sorodnih institucij po Sloveniji in je že daleč presegel meje Slovenskega etnografskega muzeja. Pri posameznih tematskih sklopih sodelujejo tudi tuji avtorji sorodnih ved. Etnolog je tudi v tujini cenjena publikacija, ki je nekaterim tako vsebinsko kot oblikovno celo za vzgled. V Sloveniji pa je Agencija RS za raziskovalno dejavnost Etnologa uvrstila med osrednje slovenske etnološke periodične publikacije.

Ciljna publika Etnologa so predvsem domači in tuji etnologi, antropologi, folkloristi, muzealci, študentje in seveda tudi številni obiskovalci Slovenskega etnografskega muzeja. Narodna in univerzitetna knjižnica je v sodelovanju s SEM digitalizirala starejše Etnologe (od prve številke iz leta 1926/27 pa vse do leta 1944) ter Slovenskega etnografa od leta 1948 do leta 1990. Vsi so dostopni v pdf obliki na Dlibu.
 
ISSN 0354-0316
ISSN 2385-8729 (Spletna izd.)

Urednika:

Uredniški odbor:

 • dr. Maja Godina Golija, Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Rajko Muršič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Dan Podjed, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
 • dr. Ana Vrtovec Beno, Glasbenonarodopisni inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
 • dr. Nena Židov, Slovenski etnografski muzej

Odprt dostop

Vsi članki so takoj po izidu revije v celoti prosto dostopni. Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0).

Uredniški postopek

Besedila, oddana za objavo v Etnologu, preberejo uredniki, znanstvene članke pa tudi vsaj dva recenzenta. Uredniki oz. recenzenti odločijo, če je prispevek sprejemljiv za objavo, oziroma ga po potrebi s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev. Pogoj za objavo znanstvenega članka sta dve pozitivni recenziji; praviloma objavljamo le izvirne članke.

Avtorske pravice

Avtorji, ki želijo, da se njihov članek objavi v reviji, se strinjajo z naslednjimi pogoji:

 • Pisci besedila potrjujejo, da so avtorji oddanega prispevka, ki bo predvidoma izšel v reviji Etnolog, tako da bo avtorstvo navedeno z imenom in priimkom. O likovno-grafični in tehnični opremi dela ter o pogojih njegovega trženja odloča SEM.
 • Avtorji jamčijo, da je delo njihova avtorska stvaritev, da v njem niso kršene avtorske pravice tretjih oseb ali kake druge pravice. V primeru zahtevkov tretjih oseb se avtorji zavezujejo, da bodo varovali interese založnika ter da bodo povrnili morebitno škodo.
 • Imetniki moralnih avtorskih pravic na prispevkih, objavljenih v tej publikaciji, so avtorji, imetnik materialnih avtorskih pravic pa SEM kot založnik. Avtorji soglašajo z objavo njihovih del pod pogoji licence Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna (CC BY-NC-ND 4.0). Uporabniki lahko pod pogoji navedene licence dostopajo do vseh arhivskih številk revije in posameznih prispevkov, objavljenih v njih. To ne velja za v člankih objavljena gradiva tretjih oseb.
 • Avtorji lahko sklenejo dodatne ločene pogodbene dogovore za neizključno distribucijo različice dela, objavljene v reviji, (npr. oddaja v institucijski repozitorij ali objava v knjigi) z navedbo, da je bilo delo prvič objavljeno v tej reviji.
 • Pred postopkom pošiljanja ali med njim lahko avtorji delo objavijo na spletu (npr. v institucijski repozitorijih ali na svojih spletnih straneh), k čemur jih tudi spodbujamo, saj lahko to prispeva k plodnim izmenjavam ter k hitrejšemu in obsežnejšemu navajanju objavljenega dela.

Revijo Etnolog lahko kupite na recepciji razstavne hiše SEM.

Bibliografija Etnologa 1991-2015

Navodila avtorjem


Etnolog is a scientific periodical with a long tradition and is published by the Slovene Ethnographic Museum.

It was started in 1926. From its beginnings, the periodical went through three different periods. In the first period, from 1926 to 1944, it was published as Etnolog; in the following period, from 1948 to 1990, as Slovenski etnograf; and from 1991 to the present again as Etnolog, bulletin of the Slovene Ethnographic Museum. As a rule, one issue is published annually.

ISSN 0354-0316
ISSN 2385-8729 (Web ed.)

Editors:

 • Ph.D. Tanja Roženbergar, Slovene Ethnographic Museum
 • Ph.D. Nadja Valentinčič Furlan, Slovene Ethnographic Museum

Editorial board:

 • Ph.D. Maja Godina Golija, Institute of Slovenian Ethnology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
 • Ph.D. Rajko Muršič, Faculty of Arts, University of Ljubljana
 • Ph.D. Dan Podjed, Institute for innovation and development of University of Ljubljana
 • Ph.D. Ana Vrtovec Beno, Institute of Ethnomusicology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
 • Ph.D. Nena Židov, Slovene Ethnographic Museum

The contents of Etnolog reach from scientific treatises to topical professional contributions. The journal publishes articles by domestic and foreign researchers from the fields of ethnology, cultural anthropology, museology, conservation, as well as from other human and social sciences. It links up experts from various related institutions in Slovenia and reaches out far beyond the borders of the Slovene Ethnographic Museum. Foreign authors from related disciplines often contribute to individual lead themes. Etnolog is well received abroad and has even become a model in terms of contents and design in some environments. Slovenian Research Agency ranked Etnolog among the country's leading ethnological periodicals.

The target readership of Etnolog are domestic and foreign ethnologists, anthropologists, museum workers, students and, of course, the numerous visitors of the Slovene Ethnographic Museum.

Bilingual (Slovene and English) volume of Etnolog publised for International Symposium (5th - 8th November 1998) Ethnological and Anthropological Approaches to the Study of Death

Open access

This journal provides immediate open access to the full-text of articles. Authors consent to publication of their works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0. International (CC BY-NC-ND 4.0). Etnolog is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the DOAJ definition of open access.

Peer Review Process

All articles are examinated by one of the editors upon receipt. Afterwards the authors are usually asked to correct or change the article. After the articles have been corrected they are sent to two anonymous reviewers. The reviewers receive an article without the author’s name, and the author receives the review(s) without the reviewer’s names. If the reviews do not require the article to be corrected or augmented, the review will not be sent to the author. If the size of the text fails to comply with the provisions for publication, the author shall allow the text to be appropriately modified according to the judgment of the publisher. The article may be rejected for publication by the reviewers or by the editors.

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

 • Authors confirm that they are the authors of the submitting article, which will be published (print and online) in journal Etnolog by Slovene Ethnographic Museum. Author’s name will be evident in the article in journal. All decisions regarding layout and distribution of the work are in hands of Slovene Ethnopgraphic Museum.
 • Authors guarantee that the work is their own original creation and does not infringe any statutory or common-law copyright or any proprietary right of any third party. In case of claims by third parties, authors commit their self to defend the interests of the publisher, and shall cover any potential costs.
 • Rightholders of moral rights vested in the contributions published in this publication are authors, rightholders of economic rights is Slovene Ethnographic Museum as publisher. Authors consent to publication of their works under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Users can access and use all journal archives and individual articles published in them under the terms and conditions of this license. This does not apply to third-party materials published in the articles.
 • Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), providing they acknowledge the initial publication was made in this journal.
 • Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Contact
Slovene Ethnographic Museum
Metelkova 2
SI - 1000 Ljubljana
Slovenia
T: + 386 1 300 87 00
F: + 386 [01] 300 87 36
E: etnomuz@etno-muzej.si

Etnolog is indexed and listed in:
Anthopological Index Online
Article@INIST
dLIB
Francis
Scopus
MLA international Bibliography.

Etnolog is a peer-revied journal. All scientific articles are peer-revied.