Slovenski etnografski muzej

Kranjska čebela. Foto: Anja Jerin, 2010
Datum objave 
30. marec 2021

Čebelarstvo v Sloveniji za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulture dediščine človeštva

Sporočilo za javnost
Slovenski etnografski muzej                        
Ljubljana, 29. marec 2021

Slovenija je 25. marca 2021 na sekretariat Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo v Parizu oddala nominacijo Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja (Beekeeping in Slovenia; A Way of Life) za vpis na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulture dediščine človeštva. Z oddajo nominacije, ki bo obravnavana na enem od prihodnjih zasedanj Unescovega Medvladnega odbora za varovanje nesnovne kulturne dediščine, dokazujemo bogastvo čebelarske dediščine v Sloveniji, njen stalen razvoj in uspešen prenos znanj in veščin med vsemi generacijami.

V delovni skupini, ki je pripravljala nominacijo, je sodeloval tudi Slovenski etnografski muzej, ki opravlja naloge nacionalnega Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine, zanj mag. Adela Pukl, Barbara Sosič in mag. Anja Jerin. S sodelovanjem v delovni skupini pod vodstvom Ministrstva za kulturo RS in skupaj s Čebelarskim muzejem iz Radovljice je Slovenski etnografski muzej nudil strokovno in formalno podporo nosilcem dediščine, ki jih je kot reprezentativna organizacija v postopku priprave nominacije zastopala Čebelarska zveza Slovenije s svojimi strokovnimi službami.

Oddana nominacija Čebelarstvo v Sloveniji, način življenja temelji na enotah, ki jih je med letoma 2018 in 2020 s sodelovanjem nosilcev in njihovim krovnim predstavnikom Čebelarsko zvezo Slovenije, evidentiral Koordinator in pripravil predloge za vpis v Register nesnovne kulturne dediščine. Gre za enote: Čebelarstvo, Poslikavanje panjskih končnic, Prevozno čebelarstvo, Izdelovanje panjev in čebelnjakov, Vzreja čebeljih matic kranjske čebele, Apiterapija, Izdelovanje malih kruhkov in lesenih modelov, Lectarstvo.

Čebelarjenje je v Sloveniji način življenja skoraj 11.000 posameznikov, družin in skupnosti, ki s svojim znanjem, praksami in veščinami skrbijo za okoli 200.000 čebeljih družin avtohtone podvrste medonosne čebele - kranjske čebele. Ob tem za hrano in lajšanje zdravstvenih težav neposredno pridobivajo čebelje proizvode kot so med, vosek, cvetni prah, matični mleček, propolis, čebelji strup, in aerosol, posredno pa s čebelami omogočajo opraševanje rastlin, ki so vir hrane ljudem in živalim. Čebelar z gojenjem čebel ohranja ekološko ravnovesje in biotsko raznovrstnost. Čebelarji imajo čebele večinoma v čebelnjakih blizu doma, da bi kar najbolje izkoristili čebeljo pašo, jih prevažajo tudi na druge lokacije. Čebelarijo pretežno v lesenih AŽ panjih slovenskega konstruktorja, ki jih zlagajo v čebelnjake. V zadnjem času je v porastu urbano čebelarjenje ter zanimanje za vlogo čebelarstva v trajnostno naravnanem turizmu.

V Sloveniji so čebelarji organizirani v več kot 200 lokalnih čebelarskih društvih, 6 regionalnih zvez in 1 nacionalno združenje - Čebelarsko zvezo Slovenije. Za večino je to prostočasna dejavnost, za manjše število pa poklic. S čebelarstvom so posredno povezani tudi drugi nosilci znanj (izdelovalci panjev in čebelnjakov, pripomočkov za čebelarjenje, panjskih končnic, malih kruhkov in modelov zanje, lectarji, svečarji, medičarji). Celotno skupnost zaznamuje ljubezen in spoštljiv odnos do čebel, večstoletna tradicija čebelarstva pa navdihuje tudi sodobne izraze in prakse. Znanje in veščine se prenašajo iz roda v rod, ob tem pa je čebela čebelarju učiteljica, prijateljica, simbol dobrega, pametnega, varčnega. Ob njej si širi duhovno obzorje, nenehno raziskuje in mu je navdih za umetniško izražanje. Vse to je pustilo bogato dediščino v izrazoslovju, strokovnem, literarnem in folklornem slovstvu (tiskana dela od 18. st. dalje, ki so bogato čebelarsko znanje ponesla v svet in med ljudi, pripovedništvo in pesništvo, pregovori in reki), v likovni umetnosti (značilne poslikane panjske končnice nekdanjih panjev kranjičev z najrazličnejšimi religioznimi ali posvetnimi motivi) in arhitekturi (značilni čebelnjaki).

Register nesnovne kulturne dediščine

Enote v Registru nesnovne kulturne dediščine:

Kontakt:
Anja Jerin, kustodinja SEM, Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine
E: anja.jerin@etno-muzej.si, T: 01 / 3008 743

Adela Pukl, kustodinja SEM, kustodiat za duhovno kulturo
E: adela.pukl@etno-muzej.si, T: 01 / 3008 786

Barbara Sosič, kustodinja SEM, kustodiat za kulturo gospodarskih načinov in prometa  
E: barbara.sosic@etno-muzej.si, T: 01 / 3008 749

Masaža z medom. Foto: Franc Šivic, 2014Ogrebanje roja. Foto: Franc Šivic, 2009Pregledovanje satnic. Foto: Franc Šivic, 2008Tako so pred sto leti prenašali panjske kranjiče na pašo. Foto: Dokumentacija SEM