Slovenski etnografski muzej

Panojska razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove Konvencije
Datum objave 
17. oktober 2023

20. obletnica Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine

Letos države podpisnice z različnimi aktivnostmi obeležujemo 20. obletnico Unescove Konvencije o varovanju nesnovne kulturne dediščine, ki je bila na današnji dan (17. oktober) leta 2003 sprejeta na 32. zasedanju Unesca v Parizu.  

Unescova Konvencija je mednarodni dokument, ki državam podpisnicam omogoča varovanje nesnovne kulturne dediščine na nacionalni in mednarodni ravni. Njeni glavni nameni so varovati nesnovno kulturno dediščino, zagotoviti spoštovanje nesnovne kulturne dediščine skupnosti, skupin in posameznikov, dvigniti zavedanje o pomembnosti nesnovne kulturne dediščine na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni ter zagotoviti medsebojno spoštovanje te dediščine, zagotoviti mednarodno sodelovanje in pomoč.

Konvencija nesnovno kulturno dediščino opredeljuje kot »prakse, predstavitve, izraze, znanja, veščine in z njimi povezana orodja, predmete, izdelke in kulturne prostore, ki jih skupnosti, skupine in včasih tudi posamezniki prepoznavajo kot del svoje kulturne dediščine« (2. člen). Razvršča jo na ustna izročila in izraze, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine, uprizoritvene umetnosti, družbene prakse, rituale in praznovanja, znanje in prakse o naravi in svetu in tradicionalne obrtne veščine.

Konec leta 2007 je h Konvenciji pristopila tudi Republika Slovenija (Zakon o ratifikaciji Konvencije) in jo v letu 2008 implementirala v svoj pravni red z Zakonom o varstvu kulturne dediščine. Takrat je bila vzpostavljena javna služba Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine in Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo. Od leta 2011 naloge Koordinatorja opravlja Slovenski etnografski muzej, Register nesnovne kulturne dediščine pa se redno dopolnjuje z novimi vpisi. Trenutno je v Register vpisanih 115 enot in 351 nosilcev nesnovne kulturne dediščine.

Praznovanju letošnjega jubileja se je pridružil tudi Slovenski etnografski muzej, ki je 22. junija 2023 na ograji ob muzeju odprl panojsko razstavo Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove Konvencije avtoric Anje Jerin in Nene Židov. Razstava, na kateri so s fotografijami predstavljene enote, ki so bile do konca maja 2023 vpisane v Register in enote, ki so bile vpisane na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, je na ogled še do 5. 11. 2023. Razstavo je finančno podprla Slovenska nacionalna komisija za Unesco, pripravljena pa je bila pod pokroviteljstvom Unesca, ki nam je omogočil uporabo obletničnega znaka Unesca.

Panojska razstava Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove KonvencijeOdprtje panojske razstave Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Ob 20-letnici Unescove Konvencije