Slovenski etnografski muzej

Navodila avtorjem

Številka revije 
Etnolog 25 (2015)
Strani 
377-380
Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (59.54 KB)

Besedila, namenjena za objavo v Etnologu, morajo biti oddana do sredine maja v letu objave. Vse prispevke preberejo uredniki, znanstvene članke pa vsaj dva recenzenta oziroma recenzenti. Ti se odločijo, če je prispevek sprejemljiv za objavo, oziroma ga po potrebi s pripombami vrnejo avtorju v dopolnitev.

Pozitvna recenzija je pogoj za objavo članka!

Vsa besedila naj bodo napisana v programu Word, v pisavi Times New Roman. Velikost pisave naj bo 12 pik, razmik med vrsticami pa 1,5.

Znanstveni članki naj obsegajo eno avtorsko polo, le izjemoma eno avtorsko polo in pol (45.000 znakov). Vsebujejo naj {e:

  • izvleček (v obsegu do 8 vrstic),
  • povzetek (v obsegu do 30 vrstic),
  • besedo o avtorju (v obsegu do 10 vrstic),
  • ključne besede (5 besed),
  • seznam literature in virov.

BIBLIOGRAFIJA - seznam literature

Seznam literature naj bo urejen po abecedi avtorjev.

Priimek avtorja naj bo izpisan z velikimi črkami, za vejico pa ime(na).

Leto izida naj bo v naslednji vrsti, temu naj sledi naslov publikacije, kraj izida in založba.

Med letnico izida in naslovom publikacije naj bo 10 znakov presledka.

Če navajate več objav enega avtorja v istem letu, naj se navedbe letnic med seboj razlikujejo z dodatkom a, b, c.

Če gre za publikacijo več avtorjev,  navedite ime urednika z dodatkom (ur.).

Naslovi monografij in zbornikov naj bodo izpisani ležeče, enako velja tudi za naslove revij pri navajanju člankov.

Pri publikacijah, ki so izšle v treh ali več krajih hkrati ali pri treh ali več založbah, navedite samo prvi kraj ali založbo z dodatkom … etc..

Pri člankih v revijah navajajte samo naslov revije, pri člankih v zbornikih pa tudi podnaslov, kraj izida in založbo.

Pri angleških naslovih naj bodo besede naslova izpisane z malimi črkami.

Spletne vire navajate na enak način (avtor, leto objave, naslov, kraj izida in založba) ter v istem seznamu kot tiskane; v špičastih oklepajih dodajte še URL naslov, v oglatem oklepaju pa obvezno datum dostopa do vira.

PRIMERI

Monografska publikacija enega avtorja

PRIIMEK, Ime

Leto izida Naslov publikacije: podnaslov publikacije. Kraj izida: Založba.

Primer

SLAVEC GRADIšNIK, Ingrid

2000   
Etnologija na Slovenskem: med čermi narodopisja in antropologije.
Ljubljana: Založba ZRC.

Monografska publikacija dveh avtorjev

PRIIMEK, Ime; PRIIMEK, Ime

Leto     Naslov publikacije = Vzporedni naslov samo če je na naslovni strani publikacije naveden naslov v drugem jeziku. Kraj izida: Založba.

Primer

MAKAROVIč, Gorazd; ROGELJ ŠKAFAR, Bojana

2000    Poslikane panjske končnice = Painted beehive panels. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Katalog, konferenčna publikacija, zbornik oziroma monografska publikacija več avtorjev

KRIŽ, Ivica

2001    Nazaj v otroški raj: otroške igrače in igrače na Dolenjskem: katalog etnološke razstave: 15. november 2002 – 18. maj 2003. Novo mesto: Dolenjski muzej.

LYSAGHT, Patricia (ur.)

2002    Food and celebration: from fasting to feasting: proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000. Ljubljana: Založba ZRC ; Dublin: Department of Irish Folklore, University College.

ODSTRTA

2004    Odstrta dediščina: etnološko delo in muzejske zbirke Slovencev v Italiji, na Madžarskem in v  Avstriji: zbornik s treh posvetov. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.

Članki v revijah

PRIIMEK, Ime

Leto Naslov članka: podnaslov članka. Naslov revije, letnik, številka, strani.

Primeri

RAMŠAK, Mojca

2002    Znanost med objektivnostjo in grožnjo subjektivnosti: vloga terenskih dnevnikov  in empatije pri zapisovanju življenjskih zgodb. Traditiones 31, št. 2, str. 93–114.

2002a  The Slovene Ethnological Society: research, professions and publications. Anthropology Newsletter 43, št. 7, str. 12.

Sestavki v zbornikih

PRIIMEK, Ime

Leto Naslov sestavka: podnaslov sestavka. V: Kratica imena urednika in priimek (ur.), Naslov zbornika: podnaslov zbornika. Kraj izida: založba. Strani.

Primeri

GAČNIK, Aleš

2003    Etnologija regionalnega razvoja: V: A. Gačnik (ur.), Etnologija in regionalni razvoj. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo. Str. 22–42.

KERŠIČ, Irena

2001    Zibelka. V: Enciklopedija Slovenije 15. Ljubljana: Mladinska knjiga. Str. 178–179.

Spletni viri

PRIIMEK, Ime

Leto izida        Naslov prispevka. Kraj: Izdajatelj. <URL naslova> Datum dostopa do vira.

Primer

HRIBAR, Daša

2004    Slovene ethnographic museum. Stavanger: Emigration Center.  <http.//www.emigrationcenter.com/eng/arkiv.cfm> 12.10.2004.

BIBLIOGRAFSKE OPOMBE

Sklicevanje na bibliografsko enoto navajajte v besedilu, na način (Priimek leto izida: stran).

PRIMERI

(Slavec Gradišnik 2000: 22)

(Ramšak 2002a: 12)

(Odstrta 2004: 44)

Za avtorsko delo, objavljeno v Etnologu, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse medije (tudi na splet) neizključno prenese na izdajatelja.

Deli